Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Fasttech B.V.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst (onder welke noemer dan ook)tussen Fasttech B.V., hierna te noemen gebruiker, en een wederpartij waarop de gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Ook zijn deze voorwaarden van toepassing op door Fasttech B.V. aangegane overeenkomsten tot levering van zaken.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bedingen gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen of door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd en zijn uitsluitend van kracht op de overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.
 3. Een beding in de algemene voorwaarden van de wederpartij waarin vermeld staat dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn is niet rechtsgeldig. Het van de hand wijzen van deze algemene voorwaarden dient uitdrukkelijk te geschieden op een dergelijk manier dat het de gebruiker niet kan ontgaan.
 4. Indien ťťn of meer bedingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bedingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bedingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bedingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Gebruiker behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Indien een aanbieding of offerte vrijblijvend is en dit door de wederpartij wordt aanvaard, heeft de gebruiker het recht de aanbieding of offerte binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 4. De gebruiker kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen of moest begrijpen dat de aanbieding of offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 6. De aanbieding of offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen/producten die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken.
 7. De aanbieding of offerte vermeldt een aanduiding van de duur van het werk en een vaste of vermoedelijke datum van oplevering.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van het aanbod door de wederpartij de gebruiker heeft bereikt.
 2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is de gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de gebruiker anders aangeeft.

Artikel 4 Zekerheid

 1. De gebruiker kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de wederpartij.
 2. De gebruiker kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien de gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de wederpartij in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te onderbreken.


Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijke opgegeven termijn (van uitvoering) worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de termijn van uitvoering.
 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is de gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven en de wederpartij akkoord is gegaan met de voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de gebruiker op en is geen grond voor de wederpartij om de overeenkomst te ontbinden.
 5. De gebruiker is gerechtigd zaken te leveren die afwijken van het hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft een geringe wijziging van de zaken die een verbetering betekenen.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen kan de gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien in dit kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding, annulering

 1. De gebruiker is gerechtigd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien:
  1. de wederpartij verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst de gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van de gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen voorwaarden zal nakomen;
  5. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de gebruiker kan worden gevergd.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de gebruiker, zal de gebruiker in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan de gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de wederpartij in rekening gebracht. De gebruiker zal de wederpartij zoveel mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door de gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij de gebruiker anders aangeeft.
 3. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en leveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 4. In de in lid 1 genoemde gevallen is de gebruiker gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, alsmede de nog niet betaalde maar wel ter uitvoering van deze overeenkomst geleverde zaken terug te vorderen.
 5. Indien een toeleverancier bij of van wie de gebruiker de door hem verkochte goederen heeft besteld of gekocht, om welke reden dan ook niet of slechts gedeeltelijk binnen de overeengekomen levertijd levert is de gebruiker zonder meer gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij te annuleren, zulks door eenvoudige aanzegging aan de wederpartij en zonder enige rechterlijke tussenkomst.

 6. De gebruiker is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk terstond en met directe ingang te annuleren of ontbinden in de volgende gevallen:
  1. liquidatie van de wederpartij;
  2. (aanvraag van) sursťance van betaling of faillissement;
  3. de wederpartij wordt onder beheer, bewind of curatele gesteld;
  4. schuldsanering van de wederpartij;
  5. beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven);
  6. een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
  7. of wanneer de wederpartij om welke reden dan ook met de betaling van opeisbare schulden in gebreke blijft.

                De gehele of gedeeltelijke annulering of ontbinden kan geschieden door een eenvoudige aanzegging aan
de wederpartij en zonder enige rechterlijke tussenkomst, zonder enige verplichting zijnerzijds tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling en onverminderd de aanspraken van de
gebruiker op schadevergoeding.

 1. De vorderingen van de gebruiker op de wederpartij zijn in de gevallen genoemd in lid 7 onmiddellijk opeisbaar.
 2. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct of indirect ontstaan.
 3. Indien de gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Verplichtingen van de gebruiker

 1. De gebruiker zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De gebruiker neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 8 Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij stelt de gebruiker in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. De wederpartij zorgt ervoor dat de gebruiker tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen en dergelijke) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
 3. De wederpartij dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de gebruiker behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien (niettemin) vertraging ontstaat dient de wederpartij de gebruiker daarvan tijdig in kennis te stellen.
 4. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de gebruiker gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen de kosten) aan de zijde van de gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 9 Levering en leveringstermijnen

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij de overschrijding van een termijn dient de wederpartij de gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. De gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  1. hetzij wanneer de gebruiker de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard;
  2. hetzij wanneer uiterlijk 10 werkdagen zijn verstreken, nadat de gebruiker schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
  3. hetzij wanneer de wederpartij het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het object, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.


 1. De wederpartij heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook bij een eventuele overschrijding van de opgegeven (op)levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van de gebruiker.
 2. Wegens overschrijding van de levertermijn kan de wederpartij de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling van de zaken niet weigeren.
 3. De gebruiker is gerechtigd een order in zijn geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren of een opdracht in gedeelten uit te voeren en de gedeelten afzonderlijk te factureren.
 4. Indien levering op afroep is overeengekomen waarbij de termijnen voor het afroepen zijn opgesteld, is de gebruiker gerechtigd, indien 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen de wederpartij te sommeren een termijn te noemen waar binnen alles zal zijn afgeroepen. De door de wederpartij te noemen termijn mag een tijdvlak van 3 maanden, gerekend vanaf de dag dat de wederpartij redelijkerwijs van de sommatie kennis had kunnen nemen, niet overschrijden.

 

Artikel 10 Risico

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop de zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht.

Artikel 11 Gebreken, klachttermijnen en retourzending

 1. De wederpartij dient de verkochte zaken/uitgevoerde werkzaamheden bij af- of oplevering of zo spoedig als mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  1. of de juiste zaken/werkzaamheden zijn (op)geleverd/uitgevoerd;
  2. of de afgeleverde zaken/uitgevoerde werkzaamheden wat betreft de kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  3. of de geleverde zaken/uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan de gebruiker te melden.
 2. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan de gebruiker.
 3. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
 4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen.
 5. Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd kunnen nimmer worden geretourneerd.
 6. Bij retournering heeft de gebruiker het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 20% van de corresponderende factuurwaarde.

 

Artikel 12 Prijzen

 1. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijs wordt zoveel mogelijk vastgesteld op basis van een van tevoren overeengekomen uurtarief of op grond van een van tevoren overeengekomen vast bedrag.
 3. Indien de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of slechts een richtprijs is bepaald, is de wederpartij een redelijke prijs verschuldigd. Bij de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden met de door de gebruiker ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen en met de door de gebruiker ter zake van de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen.
 4. Indien een richtprijs was bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan 15% mogen worden overschreden, tenzij de gebruiker de wederpartij zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen. De gebruiker zal binnen de grenzen van het redelijke aan zulke beperking of vereenvoudiging moeten meewerken.
 5. Lid 4 is van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten waarbij de prijs afhankelijk is opgesteld van de bij de overeenkomst geschatte tijdsduur voor de uitvoering van het werk.
 6. Hetgeen in dit artikel is bepaald aangaande prijzen en prijswijzigingen is niet van toepassing op meerwerk en bij wijzigingen van de overeenkomst.
 7. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat zulks aan de gebruiker kan worden toegerekend, zal de gebruiker de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen, mits de gebruiker bij het bepalen van de prijs geen rekening heef behoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden.
 8. De gebruiker is gerechtigd de prijs eveneens aan te passen indien de kostenverhoging het gevolg is van de door de wederpartij verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang, tenzij de gebruiker de onjuistheid voor het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken.
 9. De gebruiker is eveneens gerechtigd tot verhoging van de prijs indien dit voortvloeit uit een aan de gebruiker toekomende bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet.
 10. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 13 Betaling en incassokosten

 1. Binnen een redelijke termijn na de (op)levering stuurt de gebruiker de wederpartij de factuur.
 2. De factuur geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden en bevat een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.
 3. De in lid 2 genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover de overeenkomst is uitgevoerd voor een vast bedrag, behoudens opgedragen meer- en/of minderwerk.
 4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. De betaling dient te geschieden op een door de gebruiker aangegeven wijze in de valuta die ook op de factuur staat vermeld, tenzij anders schriftelijk door de gebruiker aangegeven.
 6. De gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 7. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Niettemin zendt de gebruiker na het verstrijken van de betalingstermijn de wederpartij ťťn betalingsherinnering waarbij de gebruiker de wederpartij op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In geval van een overeenkomst met een consument is de rente gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. In andere gevallen is de wederpartij een rente van 12% per jaar verschuldigd per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoen van het volledige verschuldigde bedrag.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of sursťance  van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
 9. De wederpartij dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering van de wederpartij op de gebruiker.
 10. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of de wederpartij bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 11. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 12. Indien de wederpartij in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Het te hanteren buitengerechtelijk incassotarief bedraagt in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van Ä 150,00.
 13. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de gebruikte software.
 2. Alle door de gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de gebruiker totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met de gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 3. De door de gebruiker geleverde zaken/materialen, die ingevolge lid 2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken/materialen te verpanden of hier enige ander recht op te vestigen.
 4. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van de gebruiker veilig te stellen.
 5. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud zaken/materialen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens de gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken/materialen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om de gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.
 7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is de gebruiker gerechtigd de geleverde zaken/materialen waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaken/materialen voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 8. Voor het geval de gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de gebruiker en door de gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de gebruiker zich bevinden en die zaken/materialen terug te nemen.

Artikel 15 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door de gebruiker te leveren zaken/materialen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken/materialen die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiŽren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken/materialen of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 genoemde garantie geldt voor een periode van een maand na (op)levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de gebruiker verstrekte garantie een zaak/materiaal betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak/het materiaal ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief de administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 3. Bij een overeenkomst met een consument wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien een afwijking zich binnen een termijn van 2 maand na aflevering openbaart, tenzij uit de aard van de zaak of van de afwijking zich daartegen verzet.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door wijzigingen in de geleverde software of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of derden wanneer zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperatuur) et cetera.
 5. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 6. Eventuele gebreken dienen binnen de wettelijke termijn van 2 maanden (bij consumentenovereenkomsten) en een termijn van 14 dagen (bij overeenkomsten met niet-consumenten, afhankelijk van de branche en de aard van de te (op)leveren zaken/werkzaamheden kan dit korter of langer zijn) na ontdekking schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de gebruiker in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient de gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak/uitgevoerde werkzaamheden of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijk kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan de gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan de gebruiker verschaffen, tenzij de gebruiker anders aangeeft.
 9. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
 10. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 11. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van gebruiker liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Artikel 16 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de gebruiker en de door de gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden 1 jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde/opgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van 2 jaar nadat de wederpartij de gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
 3. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde/opgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van 5 jaar nadat de wederpartij de gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld en in ieder geval 20 jaar nadat de tekortkoming is ontstaan. 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Indien de gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard van ook, ontstaan doordat de gebruiker is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de gebruiker toegerekend kunnen worden;
  3. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden;
 1. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van overeenkomsten met consumenten strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 2. Indien de gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot maximaal driemaal (bij overeenkomsten met consumenten) en tot tweemaal (bij overeenkomsten met niet-consumenten) de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van de gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is de gebruiker voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder zijn leiding geschiedt.
 6. De wederpartij draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen van de gebruiker die zich in zijn macht bevinden.
 7. Indien de wederpartij enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden de gebruiker van dit risico te vrijwaren.
 8. De wederpartij draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, zaken of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt, tenzij de gebruiker zijn waarschuwingsplicht in de zin van artikel 7:760 juncto 7:754 van het Burgerlijk Wetboek heeft geschonden.

Artikel 18 Overmacht

 1. Tekortkomingen van de gebruiker in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen:
  1. alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen;
  2. de omstandigheid dat de gebruiker een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
  3. wilde of georganiseerde stakingen bij de gebruiker of bij derden;
  4. storingen in het verkeer;
  5. overheidsmaatregelen die de gebruiker verhinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
  6. een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken/materialen/software of diensten.
 1. De gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt intreedt nadat de gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. In geval van overmacht heeft de gebruiker het recht om zijn verplichtingen op te schorten. Indien de overmachtsituatie ertoe leidt dat ťťn der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.
 3. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan 1 maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien de gebruiker bij het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake was van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Vrijwaring

 1. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de gebruiker toerekenbaar is.

 2. Indien de gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden de gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de wederpartij in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de gebruiker zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 20 Eigendom van tekeningen, ontwerpen en dergelijke

 1. De door of vanwege de gebruiker verstrekte (originele) ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, rapporten, tekeningen, technische specificaties, modellen, begrotingen en calculaties en andere bescheiden waarvan de gebruiker zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, rapporten, tekeningen, technische specificaties, modellen, begrotingen en calculaties en andere bescheiden en gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten en andere intellectuele wet- en regelgeving) worden voorbehouden en dienen te worden geŽerbiedigd, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is de wederpartij niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp of een deel hiervan, van de gebruiker te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.
 4. De gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 21 Rechten van intellectuele of industriŽle eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriŽle eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, hardware of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Fasttech BV, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen verkrijgt de wederpartij uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht.
 1. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriŽle eigendom uit de programmatuur, databestanden, hardware of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 2. Het is Fasttech BV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is de wederpartij niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.
 1. Fasttech BV vrijwaart de wederpartij tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Fasttech BV zelf ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriŽle eigendom, onder de voorwaarde dat de wederpartij Fasttech BV onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Fasttech BV. De wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Fasttech BV verlenen om zich, indien nodig in naam van de wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met door de wederpartij ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Fasttech BV ter beschikking gestelde materialen, dan wel met wijzigingen die de wederpartij in de programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Fasttech BV zelf ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriŽle eigendom of indien naar het oordeel van Fasttech BV een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Fasttech BV zo mogelijk zorg dragen dat de wederpartij het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van de wederpartij. Indien Fasttech BV naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de wederpartij het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Fasttech BV het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Fasttech BV zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met de wederpartij. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Fasttech BV wegens schending van rechten van intellectuele of industriŽle eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Fasttech BV voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, databestanden, apparatuur en/of materialen (1) in een niet door Fasttech BV gemodificeerde vorm, (2) in samenhang met niet door Fasttech BV geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (3) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

 

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 23 Vindplaats en wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opvraagbaar op het kantooradres ven de onderneming..
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de gebruiker.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

JT-Superflow uitlaatsystemen.

Fasttech Chiptuning is exclusief dealer van: